Lectoren

Samenleven tussen polarisatie en gemeenschapszin – Paul Dekker

De eerste lezing zal gaan over de rol van polarisatie in de samenleving. Paul Dekker is hoogleraar Civil Society aan Tilburg University en werkte vele jaren bij het Sociaal en Cultureel Planbureau waar hij onderzoek deed naar de publieke opinie, politieke onvrede  en maatschappelijke participatie. Hij maakte deel uit van de Adviescommissie Versterken weerbaarheid democratische rechtsorde (2022-2023) en recent publiceerde hij de bundel Politieke polarisatie in Nederland (Het Wereldvenster, 2022).

Zijn lezing met de voorlopige titel ‘Samenleven tussen polarisatie en gemeenschapszin’ begint met zorgen over het samenleven in de publieke opinie in Nederland. We kijken naar ontwikkelingen in Nederland, naar verschillen tussen bevolkingsgroepen en verschillen met andere Europese landen. Vervolgens gaat hij verder in op ‘polarisatie’, een kernbegrip in de zorgen en uitingen van onbehagen in de afgelopen jaren. Welke polarisatie is zorgelijk en hoe zorgelijk zijn de ontwikkelingen feitelijk? Tot slot spreekt hij over idealen van een beter samenleven bij politieke denkers en bij het grote publiek.


De Grote Verbouwing van Nederland – Karel Smouter

Heb je weleens je eigen huis verbouwd? Of – die kans is groter bij studenten – het twijfelachtige genoegen gesmaakt om naast iemand te wonen die dat aan het doen was? Dan weet je dat verbouwen zonder overlast niet bestaat. Aan de hand van de fouten die hij maakte bij de verbouwing van zijn eigen huis bespreekt journalist Karel Smouter ‘de Grote Verbouwing van Nederland’ die intussen aan de gang is. Want om te doen wat noodzakelijk is – de verduurzaming van onze leefomgeving – is ook de verduurzaming van onze maatschappij noodzakelijk. Hoe voorkomen we dat we straks wel duurzamer zijn, maar niet langer een samenleving? En welke rol speelt de media hierbij?

Karel Smouter (40) is redacteur bij NRC. Op de binnenlandredactie schrijft hij over de thema’s maatschappelijk onbehagen en geestelijk leven. Hij interesseert zich voor de onderstromen van onze samenleving. Eind 2022 verscheen van zijn hand bij uitgeverij de Bezige Bij het boek Blauw Wit Rood, waarin hij de opkomst van de boerenopstand van de afgelopen jaren beschrijft en analyseert. In dit essay heeft hij niet alleen aandacht voor de oorzaken, maar ook voor eventuele oplossingen, zoals het burgerberaad en andere vormen van raadpleging en debat.


De rol van religie in de samenleving – Sophie van Bijsterveld

Artikel 6 van de grondwet vertelt ons dat ieder mens het recht heeft op het belijden en uiten van een godsdienst of levensovertuiging. Dit zorgt voor een pluriforme samenleving met een verscheidenheid aan opvattingen, maar ook met de nodige bronnen voor conflicten. In een samenleving die meer en meer lijkt te seculariseren is het interessant om te kijken welke positie religie inneemt in de samenleving, en welke invloeden het heeft. Sophie van Bijsterveld is hoogleraar Religie, recht en samenleving aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Ze heeft een verscheidenheid aan artikelen uitgebracht, gepubliceerd door verschillende uitgevers. Deze artikelen gaan veelal over de spanning tussen staat en religie, vrijheid van godsdienst, en over de werking van de samenleving. Naast een lijstje nevenwerkzaamheden is Sophie van Bijsterveld ook politiek actief. In 1999 heeft ze zich aangesloten bij het CDA, waarna ze op 12 juni 2007 lid werd van de 1e kamer, wat ze is blijven doen tot en met 2019. Haar kennis op zowel juridisch en politiek als religieus vlak zal ze gebruiken voor een lezing over de rol van religie in de samenleving. 


Burgerschapsvorming in het onderwijs – Hansko Broeksteeg

Iedereen die het politieke nieuws volgt heeft het volgende beeld voorbij zien komen: Dennis Wiersma, vechtend tegen salafistische scholen en fvd-scholen die niet voldoen aan de normen van het burgerschapsonderwijs. Vroeger, ten tijde van de verzuiling, had de overheid lang niet zo’n grote vinger in de pap als het ging om de normen en waarden die een school haar leerlingen moest meegeven. Hansko Broeksteeg studeerde in 1997 af aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 2004 aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na als onderzoeker en docent te hebben gewerkt in respectievelijk Groningen en Maastricht, werkt hij vanaf 2007 tot heden bij de vaksectie staatsrecht te Nijmegen. Als hoogleraar staatsrecht, gespecialiseerd in politiek staatsrecht en gemeenterecht, bevindt hij zich op de scheidslijn tussen politiek en recht. Op het congres zal hij ons meenemen door de jaren heen en samen met ons een blik werpen op de veranderende rol en inhoud van het onderwijs in de maatschappij. Vanuit zijn expertise als hoogleraar, en als bestuurder van twee raden van onderwijsinstellingen, heeft hij zowel theoretische als praktische kennis in huis.